You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Načítání...

Naším cílem je pomáhat odhalit vlastní jedinečnost a využít přechod k uhlíkové neutralitě jako příležitost k utváření místa pro plnohodnotný život. K nalezení inovativní cesty k prosperující, odolné, soudržné a přátelské občanské společnosti.

Podporujeme města a obce na cestě k trvale udržitelnému rozvoji. Podporujeme subsidiární přístup, rozvoj zastupitelské demokracie a stabilní profesionální správu. Pomáháme vytvářet podmínky pro plnohodnotné zastupování občanů v rychle se měnícím nestabilním a nejistém světě.

Konkurence je globální, ale působnost obcí a měst je lokální. Cesta k prosperitě znamená poměřovat se světem a sebevědomě rozvíjet vlastní jedinečné místo pro život. Myslet globálně a jednat lokálně.

Východiskem je vždy spojení sil k úspěšné spolupráci v rámci srozumitelného funkčního územního celku. V rámci spádového území. (viz Gopiner – Pojmy).

Pro práci využíváme ověřené metodické postupy a nástroje platformy Gopiner.

Orientační představení doporučeného pracovního postupu a jeho odůvodnění:

1. Využití ověřených standardů a zapojení digitálních nástrojů

Pro stabilní dlouhodobě platné dohody nelze jednat z pozice síly, ale je třeba otevřené, přátelské prostředí a společná kultura jednání. Pravidla strategického řízení představují globálně ověřené principy, které se opírají o jasnou odpovědnost, transparentnost a etickou čistotu jednání. Proces je veřejný, kontrolovatelný, ověřitelný a strukturovaný. Pracuje se sdílenými digitálními daty. Princip odpovědnosti, transparentnosti a pravidelného reportingu se stává globálním korporátním standardem – viz standardy GRI (Global Reporting Initiative).

Se zpracovanými dokumenty je možné dále pracovat a snadno je aktualizovat. Díky uspořádání dat je možná dílčí participace jednotlivých řešení a sestavení koordinačních matic pro jednání u permanentního kulatého stolu.

2. Orientační vymezení spádového území vstupní analýza a memorandum

Prvním krokem je vymezení spolupracujících obcí, MČ, které dokáží společně vytvořit jedinečný prostor pro udržitelný a plnohodnotný život. Pro vymezení slouží územní analýza, kde se hodnotí individuálně určující vlastnosti (velikost, morfologie, historie a tradice, počet obyvatel atd.). Vše s ohledem na schopnost celé území pojmenovat, určit společné hlavní cíle a vést konkrétní jednání o konkrétních problémech.

Pro spádové území je nutná shoda na společné vizi – společný leadership volených zástupců a podpora profesionální správy, která je schopna administrovat úkoly a připravovat podklady pro rozhodování. Je to křehký proces, který začíná projevenou vůlí, memorandem a končí ustanovením řídících orgánů a profesionální správy, která pomáhá celý proces administrovat a koordinovat.

V rámci nastavení pravidel funkční spolupráce je potřebné zvážit všechny kroky včetně podmínek a udržitelného financování.

3. Realizovatelnost během jednoho volebního období

Vytvoření základních strategických dokumentů by mělo být naplánované tak, aby byl celý náročný proces zvládnutelný v průběhu jednoho volebního období. Od samého počátku práce probíhá komunikace s občany. Na základě zpětné vazby vzniká celá řada drobných konkrétních podnětů, které lze průběžně realizovat. Zapojení a dílčí konkrétní výsledky, které mohou prezentovat směřování k hlavnímu cíli, ujasňují směřování a vytváří porozumění a pochopení smyslu dlouhodobého snažení.

4. Přiměřenost jednotlivých kroků

Každé spádové území je jiné, unikátní. V rámci vstupní analýzy je vhodné odhadnout a naplánovat rozsah potřebné činnosti a jejich financování od ustanovení profesionální správy, po reálnou tvorbu regulačních plánů a postupného naplňování vybraných priorit ze zpracovaných akčních plánů.

5. Strategický plán spádového území – upřesnění vymezení a projednání společných cílů

Potvrzení vize – hlavního cíle a stanovení společných strategických cílů a konkrétních cílů specifických.

Jedná se o vytvoření společného rámce uznaného veřejného zájmu, který pak slouží jako základní orientace i pro rozhodování státní správy.

Nikdo nezačíná v bodě nula, ale existuje již stávající právní stav, konkrétní podmínky a prostředí, které bude strategický plán formovat.

Strategický plán je klíčový koordinační dokument, který je koordinován s krajem, okolními územími a hlavně v rámci svého spádového území. Na základě analýz, konkrétních vyjádření a stanovisek a s masivním zapojením veřejnosti se diskutuje vize a hledají se způsoby, jak ji lze naplnit.

Strategický plán nastaví procesy jak v daných podmínkách nejlépe formalizovat správu spádového území, aby nastavení bylo pro všechny zúčastněné spravedlivé a funkčně udržitelné.

Pro potřeby spádového území je plán zpravidla členěn na 4 základní úrovně:
  1. Zájmové území – navazující spádová území – okolí spádového území
  2. Spádové území – celé řešené území
  3. Lokality – logické rozčlenění dle funkce a struktur, prakticky respektující správní hranice obcí s tím, že obec, MČ může obsahovat více lokalit, nebo být i jednou lokalitou.
  4. Oblasti – členění lokalit na specifické oblasti, které lze společně popsat a zpravidla pomáhají k určení potřebného rozsahu koordinace pro konkrétní rozhodování v území.

Plán řeší všechny 3 pilíře udržitelného rozvoje. Pilíř ekonomický, environmentální i sociální. Navazuje na výchozí strategický dokument, kterým je Strategický rámec ČR 2030 a strategický rámec daného kraje.

Zpracováním, projednáním a schválením společného strategického plánu se otevírá cesta k přípravě konkrétních plánů, opatřením i dalším dílčím strategiím.

6. Plán udržitelné mobility a plán pro udržitelnou energii

Jedná se už o konkrétní návrhy – akční plány, které vychází ze strategického plánu.

Práce je usnadněná využitím nástrojů platformy Gopinera a kvalitních certifikovaných metodik. Proces je transparentní a dobře řiditelný.

Strategický plán dává již směřování a dle toho co se již zkoordinovalo a předjednalo, lze plánovat účinná a smysluplná řešení a opatření.

Všechny tyto dokumenty poměrně jasně stanoví podmínky, co kde a jak dělat.

7. Územní studie spádového území

Pokud má spádové území již zpracované předchozí dokumenty, pak úkolem územní studie je vše shrnout do jednoho koordinovaného dokumentu v měřítku 1:500–1:2000.

Územní studie je územně plánovací podklad. Jedná se o flexibilní nástroj, který je schopen shrnout potenciály, rizika, příležitosti a navrhnout možné řešení problémů. Může sloužit pro orientaci v území i pro rozhodování. Zároveň ponechává prostor pro úpravy a změny.

8. Přijetí společných pravidel pro výběr kontribucí

Zpracováním předchozích dokumentů a vznikem jednotné koordinované dokumentace a jejím projednáním získávají municipality jasnou představu o prioritách a jsou schopny vytvořit vlastní pravidla pro výběr kontribucí, které budou přizpůsobeny místním podmínkám a potřebám. (Stávající legislativa doposud výběr kontribucí neumožňuje. Je nezbytné usilovat o změnu. Za rozvoj obce odpovídá samospráva bez tohoto nástroje není samospráva schopna svému úkolu plnohodnotně dostát).

9. Aktualizace územního plánu a zpracovávání plánů regulačních

Výsledkem celého procesu je aktualizování územních plánů. Pro stabilizovaná území lze dle míry potřeby a ochrany dopracovávat regulační plány. Pro rozvojové lokality pak územní plány pořízení regulačních plánů předepíší s tím, že pokud mezi jejich pořízením a stavbou nebude doba delší než 2 roky prakticky nahradí územní rozhodnutí.

10. Financování – odpovědné plánování se vyplatí

Financování profesionální správy a externích odborných sil musí být plně kompenzováno zvýšenými příjmy samospráv. Ty zajistí jak zvýšené daňové výnosy, tak i účinné působení na poli územního plánování a přiměřený výběr kontribucí.

Potenciály přínosů a úspor:

Metoda práce vyžaduje, vyhledávání synergických efektů, které tvoří pákový efekt. Více přínosů najednou umožní vícenásobné zhodnocení investovaných prostředků.

Digitální dokumenty se skládající z jednotlivých vrstev, kdy se každá vrstva načítá z jednoho zdroje do všech výkresů. To umožˇˇňuje jejich snadnou aktualizaci i vytváření výkresů nových. Jednou zpracovaná data je tak možné mít stále platné a využitelné pro další práci.

Zapojení digitálních nástrojů a využití metodik umožňuje dobře plánovat externí zapojení a služby. Umožňuje zároveň plně spolupracovat jak s laickou, tak odbornou veřejností.

Průběžná komunikace v rámci spádového území a vlastní sběr a třídění dat umožňuje krajům funkční koordinaci. Kraje mají přístup ke kvalitním a platným informacím o území bez nutnosti zadávat ad-hoc další analýzy a průzkumy.

Vytvoření trvale udržitelné dokumentace umožňuje jednoduchou aktualizaci vrstev bez nutnosti drahého přepracovávání celé dokumentace. Je tak zároveň zajištěna trvalá průběžně aktualizovaná platnost dokumentace. Každý má po ruce vždy aktuální data.

Uvolnění prostředků na zavedení strategického plánování a řízení umožní zásadním způsobem zefektivnit všechny schvalovací procesy a projednávání. Subsidiární přístup umožňuje samostatné rozhodování podle dohodnutých pravidel. Nastavení priorit a cílů a jasné vyjednání podoby uznaného veřejného zájmu je oporou pro smysluplné rozhodování státní správy.

Zpracování klíčových plánů, které umožní dekarbonizaci spádového území zvýší odolnost, přinese úspory, poznání inovačního potenciálu nabídne nové příležitosti.

Formalizování společného plánování plnohodnotné vybavenosti spádového území umožní adekvátní zvýšení daňového výnosu (odvíjí se od počtu obyvatel).

Zapojení profesionální správy a zavedení metody permanentního kulatého stolu umožňuje práci s existujícími daty a účelnou koordinaci a přípravu záměrů. Levně se předjednají možná řešení. Strukturovaným postupem se omezí následné chyby a plýtvání finančními prostředky i lidským kapitálem.

Zpětná vazba a reporting umožňuje průběžnou kontrolu a revidování chyb i sbírání zkušeností. Digitální provázání a standardizace procesů zjednodušuje vyhledávání a inspirování se příklady dobré praxe.

Jasné popsání vlastní jedinečnosti, nastavení hlavního cíle - vize a stanovení dosažitelných konkrétních cílů pomáhá budovat společnou kulturu jednání. Do budoucna bude plnění společenských cílů a směřování k udržitelnému rozvoji i podmínkou pro financování připravovaných investičních projektů bankami.

Závěrečné slovo

Společnost axioHM s.r.o. je dlouhodobě aktivním podporovatelem občanské společnosti. Díky osobnímu zapojení jednatele ve spolkové činnosti na Praze 6 i aktivnímu odbornému zapojení do dění na MČ Praze 6 a blízkém okolí hl.m. Prahy i dalším aktivitám na úrovni hl.m. Prahy udržujeme kontakt s praktickými problémy municipalit.

Prošli jsme si etapou naivního nadšení, kdy jsme se domnívali, že pokud předložíme jasná ozdrojovaná čísla a ověřené informace a fakta, že toto bude dostatečné k tomu, aby municipalita začala podle nich jednat. Střízlivění bylo pomalé a bolestné. Otevřela se před námi propast mezi privátním flexibilním a dobře informovaným sektorem a tápajícími samosprávami. Od spodu jsme se pak propracovávali k tomu, co poptávají občané, čemu rozumí, jak s nimi komunikovat a jak nastavit podmínky, aby municipalita byla schopna své občany skutečně zastupovat. Nevyvarovali jsme se omylů a chyb. Právě chyby a problémy dobře ukázaly, jak důležité je v dnešní době celostní strategické plánování a řízení. Tento přístup vyžaduje stabilní profesionální správu a důsledný subsidiární přístup.

Zároveň si plně uvědomujeme, že dekarbonizace není jen plané prohlášení, ale reálná nutnost, jež opět vyžaduje zapojení společné porozumění a spolupráci.

Výsledkem je metoda práce opírající se o princip odpovědnosti, transparentnosti a pravidelného reportingu, která se přibližuje postupně vznikajícím globálním standardům jako je GRI.

Metoda nevyžaduje legislativní bouři, ani bourání stávajících pravidel, ale odvahu, dobrou vůli a trvalé vytváření podmínek, aby se mohla odpovědná rozhodnutí dělat vždy na té nejnižší možné úrovni.

Projekty Strategické plánování

Co poptávají občané

Život dle spádovosti – bezpečné zdravé město

Detail
Hodnocení společných strategií

Občanská spolupráce se spolky i samosprávou MČ P6 na koncepčních dokumentech.

Detail

Kontaktujte nás